විවේචන, චරිත ඝාතනවලට සංවර්ධනය නතර කරන්න බැහැ

Saturday, 12 March 2016 - 7:30

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%A0%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
විවේචන - චරිත ඝාතනවලින් රටේ සංවර්ධන කටයුතු නතර කළ නොහැකි බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.