පොහොර සහනාධාරය පෙර පරිදි ඉල්ලමින් ගොවි විරෝධතා

Monday, 14 March 2016 - 7:50

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F
පොහොර සහනාධාරය පෙර පරිදි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් ගොවි විරෝධතා කිහිපයක් ඊයේත් පැවැත්වුණා.

එම විරෝධතාවන්ට තේ සහ රබර් ගොවීන්ද එක්ව සිටියා.

ඒ තමන්ටද පොහොර සහනාධාරය ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින්.