විදුලිය විසන්ධි විමේ හේතුව සොයා රස පරීක්ෂක කටයුතු ඇරඹෙයි

Monday, 14 March 2016 - 10:53

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි වීමට හේතුවු බියගම ග්‍රීඩ් උප පොලේ අභ්‍යන්තර පිපිරීම සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට රජයේ රස පරීක්ෂක  එම ස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා.
 
හිරු වාර්තාකරු පැවසුවේ  මේ වන විට ඊට අදාළ කටයුතු ආරම්භ  වී ඇති බවයි.