හදිසි මෙහෙයුමක් සඳහා මත්තලට යුද හමුදාවේ 300ක් කැඳවයි ?

Thursday, 17 March 2016 - 8:12

%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+300%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
මත්තල ගුවන්තොටුපළට ඇතුළු වූ මුවන් පිරිසක් පලවා හැරීමට යුද හමුදා සෙබළුන් 300ක් කැඳවා තිබෙනවා.