සංවර්ධනය සඳහා යූරෝ මිලියන 43.7ක් ලැබෙයි

Thursday, 17 March 2016 - 9:04

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%9D+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+43.7%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
තාක්ෂණික ආධාර ලබාදීමට අදාල ගිවිසුම් 3 කට යුරෝපා සංගමයයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් නෙවන් මිනිකා මහතා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා අතර ඊයේ අත්සන් කෙරුණා.