හොරෙන් දුවපු බස් එකට වේච්ච දේ

Saturday, 16 April 2016 - 10:05

%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
අලුත් අවුරුදු සමයේ මගී ජනතාවගේ පහසුව සදහා ධාවනයට යොදවා ඇති විශේෂ බස් රථයකින් මගීන්ගෙන් අසාධාරණ ලෙස ගාස්තු අය කළ අවස්ථාවක්  අපට වාර්තා වුණා.

ඒ මහනුවර හැටන් මාර්ගයේදී.