හැම ක්‍රීඩාවක්ම මඩේ කළ හැටි

Sunday, 17 April 2016 - 10:29

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
සියලුම ක්‍රීඩා මඩේ පවත්වමින් සිදුකෙරුණු විශේෂ අවුරුදු උත්සවයක් පිළිබදව මීරිගම ඉඹුල්වල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් ඉඹුල්වල ‍වෙල්යායේදී වාර්ෂිකව මෙලෙස අවුරුදු උත්සවය පවත්වන්නේ තමන්ට බත සපයන කුඹුරට උපහාරයක් ලෙසයි.