රියදුරන් රහිත මෝටර් රථ වෙළදපලට

Thursday, 28 April 2016 - 9:32

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B6%A7
රියදුරන් රහිත මෝටර් රථ ලොවට හඳුන්වාදීම කඩිනම් කිරීමට  ලොව දැවැන්ත මෝටර් නිෂ්පාදන සමාගම් කිහිපයක් සමග අත්වැල් බැඳ ගැනීමට ගූගල් සමාගම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ ලොව පුරා පවතින මාර්ග තදබදයට විසදුමක් ලෙසයි.