කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය නැවත විවෘත කිරීම ලබන 12 වනදා

Sunday, 01 May 2016 - 15:32

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+12+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F
නේවාසිකාගාර වල පැතිර යන ආසාදිත තත්වයක් හේතුවෙන් තාවකාලිකව වසා දැමුණූ කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීම ලබන 12 වනදා සිදු කෙරෙන බව පාලනාධිකාරිය පවසනවා.


ඒ අනුව නේවාසිකාර වල සිසු සිසුවියන්  11 වනදා දහවල් 12න් පසුව නේවාසිකාර වලට පැමිණය යුතුයි.