අම්බුළුවාවට වඩා උස කන්දක් අම්බුළුවාවේ

Tuesday, 03 May 2016 - 10:19

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%8B%E0%B7%83+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A
අම්බුළුවාව කසල ගැටලුවට මෙතෙක් නිසි විසඳුමක් නොලැබීම හේතුවෙන් ගම්වාසීන් අද මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ කළා.

ඒ අම්බුළුවාව පිවිසුම් මාර්ගය අසලදීයි.