ගොඩට ගත් සතුටට වන අලියා කරපු වැඩේ

Thursday, 05 May 2016 - 9:35

%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%9A
මනම්පිටිය - මැදගම - Z - D ඇළට ඊයේ අළුයම ජලය පානය කිරීමට පැමිණි වන අලියෙක් වැටී සිටි අතර, වනජීවි නිලධාරීන් ප්‍රදේශවාසීන්ගේද සහයෙන් වන අලියා ගොඩට ගැනීමට සමත් වුණා.

අනතුරුව ගොඩට පැමිණි වන අලියාගෙන් අපූරු පා පහරක් එල්ල වූයේ ටයරයකටයි.