උණුහුම නිසා සිදු වූ නරක දෙයක්

Thursday, 05 May 2016 - 10:54

%E0%B6%8B%E0%B6%AB%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියාවේ ජනජීවිතයට බලපෑම් කළ උෂ්ණත්වය මේ වන විට එල්නිනෝ තත්වයක් බවට පත්වී ඇති බව ඉන්දීය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරනවා.