මාර්ග සහ පාලම් ගැන දැනගැනීමට අංකයක්

Thursday, 05 May 2016 - 11:25

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සංවර්ධනය කෙරෙන මාර්ග සහ පාලම් පිළිබඳව මෙන්ම මාර්ගවල ගැටළු සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීම සඳහා විශේෂ ක්‍ෂණික දුරකථන අංකයක් හඳුන්වාදී තිබෙනවා.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ 1968 යන ක්‍ෂණික දුරකථන අංකය ඔස්සේ අදාළ සේවාවන් ලබාගත හැකි බවයි.

ඒ අනුව  ඕනෑම ස්ථාවර හෝ ජංගම දුරකථනයකින් අදාළ සේවාව හා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව පවතිනවා.

ගමනාන්තයන් පිළිබඳව නිවැරදි තොරතුරු මෙන්ම ඒ සඳහා වැයවන කාලය සහ දුර පිළිබඳව ද තොරතුරු ලබාගැනීමේ හැකියාව මෙමඟින් පවතින බවයි එම අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.