පාර්ලිමේන්තුව සුලු වේලාවකට කල් තැබේ

Friday, 06 May 2016 - 11:27

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7++%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B7%8A
පාර්ලිමේන්තුව සුලු වේලාවකට කල් තබා තිබෙනවා.

ඒ පරිපුරක ඇස්තමේන්තු ඡන්ද විමසීම ගැන ඇතිවු උණුසුම් තත්වයක් හේතුවෙනුයි.