ඇස පිනවන සුන්දර දසුන ඔබත් දුටුවාද?

Thursday, 12 May 2016 - 9:53

%E0%B6%87%E0%B7%83+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%3F
මේ දින වල පින්න වලට එන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

විදේශීය සංචාරකයින්ද ඒ අතර  වන බවයි වාර්තා වන්නේ.  

මව්පිය සෙනෙහසින් වෙන්වුණු  අලිපැටවුන් රැසක් පින්නවල සෙවන ලබනවා.

ඔවුන්ට සේවකයින් දක්වන්නේ මහත් කරුණාවක්.