තබ්බෝව වැව පිටාර ගලා 212ක් කොටු වෙයි

Tuesday, 17 May 2016 - 13:40

%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8F+212%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
තබ්බෝව වැව පිටාර ගැලීමෙන් කොටු වී සිටින 212කු බේරාගැනීමට නාවික හා ගුවන් ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් අරඹා තිබෙන බව පුත්තලම දිස්තික්ක ලේකම් වරයා පවසනවා.

මේ පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තු වන්න.