කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ලකට යටවී සිටි කුඩා දරුවෙකු බේරාගත් මෙහෙයුම

Wednesday, 01 June 2016 - 8:10

%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8
සිරියාවේ ඉඩ්ලිබ් නගරයට එල්ල වූ රුසියානු ගුවන් ප්‍රහාර හේතුවෙන් කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලිවල සුන්බුන් අතර සිර වූ කුඩා දරුවෙකු මුදා ගන්නා අයුරු විදෙස් මාධ්‍ය මෙසේ වාර්තා කර තිබුණා.