ගංවතුරේ ගිය ජීප් එක වතුරේ ගිය හැටි

Saturday, 04 June 2016 - 8:54

%E0%B6%9C%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
texas වල අධික ගංවතුර තත්වයක් පවතින ස්ථානයකදී ජීප් රථයක් වතුරේ ගසාගෙන යන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.