කොටස් වෙළදපොළ ඉහළට

Wednesday, 08 June 2016 - 8:03

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ඊයේ දිනයේදී ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා.

සියලූ කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 5.02කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 6524ක් ලෙස සටහන් වූ අතර එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි මිල දර්ශකය ඒකක 10.01කින් ඉහළ ගොස් වාර්තා වූයේ 3424.49ක් ලෙසයි.

දිනයේ සමස්ත වෙළදපොළ පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 596ක්.