සාලාව පිපිරීමෙන් හානිවූ නිවාස වලට සහනයක්

Wednesday, 08 June 2016 - 13:24

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80++%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොස්ගම සාලාව යුධ හමුදා කඳවුරේ පිපිරීමෙන් පූර්ණ හානි සිදුවූ නිවාස වල ජනතාවගෙන් හිග විදුලි බිල්පත් අය නොකිරීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

නව විදුලි සම්බන්ධතාද නොමිලේ ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අර්ධ වශයෙන් හානිවූ නිවාස වල ජනතාවට විදුලි බිල්පත් ගෙවීමට මාස 6 ක සහන කාලයක් ලබාදීමටද ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.