අවුරුදු 16යේ පෙම්යුවළ බිංගෙය අසලදී දුම්රියේ ගැටෙයි

Monday, 11 July 2016 - 11:12

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+16%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ගාල්ල - බිංගේ කන්ද ප්‍රදේශයේ  අවුරුදු 16 ක පෙම්වතුන් යුවළක් ඊයේ පස්වරුවේ දුම්රියේ ගැටී ඇති අතර, ඔවුන් කරාපිටිය රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා.