රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් සත්‍යග්‍රහයකට සැරසේ

Wednesday, 13 July 2016 - 9:31

%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් අද රාජගිරිය ආයුර්වේද රෝහල ඉදිරිපිට සත්‍යග්‍රහයක නිරත වීමට සූදානම් වනවා.

ඒ, ආයුර්වේද වෛද්‍ය උපාධිය සමත් උපාධිධාරීන් 641කට මෙතෙක් පත්වීම් ලබා නොදීමට විරෝධය පළ කරමින්.