බැසිල් රාජපක්ෂ FCIDයට

Monday, 18 July 2016 - 10:27

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+FCID%E0%B6%BA%E0%B6%A7
හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර FCIDයට  පැමිණ ඇත.