පානදුරෙන් හමුවූ අසරණකම

Tuesday, 19 July 2016 - 8:51

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B6%B8
කිසිදු පුද්ගලයෙකුගේ හව්හරණයක් නොමැතිව ගරා වැටුණු ලෑලි නිවසක දිවි ගෙවන අසරණ පවුලක් පිළිබඳව පුවතක් පානදුර - වාද්දූව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

මේ ඒ පිළිබද පුවතයි.