ඇමතිකමෙන් ඉවත් වූ උපුල් කියපු අලුත් සින්දුව

Friday, 22 July 2016 - 15:40

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80
දකුණු පළාත් අමාත්‍ය D V උපුල් මහතා සිය අමත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත් වූ පසු ඒ මහතා පිළිගැනීම සඳහා සංවිධානය කර තිබූ උත්සවයකට එක් වෙමින් අපූරු ගීතයක් ගායනා කලේ මේ අයුරින්.