සමාජ ආරක්ෂණ තොරතුරු ජාලයේ වැඩ කටයුතු අවසන් අදියරේ

Friday, 22 July 2016 - 16:34

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ඒකාබද්ධ සමාජ ආරක්ෂණ තොරතුරු ජාලයේ කාර්යයන් සියයට 80කින් පමණ නිම කර ඇති බව ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

රජයේ සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන්වල ප්‍රතිලාභීන්ගේ තොරතුරු නිසි ක්‍රමවේදයකට සකස් කිරීම එහි අරමුණයි.

මේ වන විට අදාළ පද්ධතියට දත්ත ඇතුළත් කිරීම ද ආරම්භ කර ඇති බව එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.