මාතලේ නගරයේ වතුකම්කරුවන් පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක (ඡායාරූප)

Sunday, 24 July 2016 - 13:20

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාතලේ නගරයේ ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට වතුකම්කරුවන් පිරිසක් අද දහවල් විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

ඒ තම දෛනික වැටුප රුපියල් 1000 දක්වා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලමින්.ඡායාරූප - මාතලේ රවින්ද්‍ර විරාජ් අබයසිරි