වන අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් ඇළ මාර්ගයක තිබී හමුවේ (ඡායාරූප)

Monday, 25 July 2016 - 10:03

%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
අම්පාර - දමන 26 ජනපදයේ ඇළ මාර්ගයක තිබී වන අලියෙකුගේ මළ සිරුරක් හමුවී තිබෙනවා.

අද උදෑසන සොයාගත් මෙම වන අලියාගේ මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් අම්පාර අඩවි වන නිලධාරී කාර්යාලය පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව සඳහන්.

මියගිය අලියාගේ වයස අවුරුදු 50ක් පමණ වන බවද වාර්තා වනවා.ඡායාරූප - අම්පාර වසන්ත චන්ද්‍රපාල