කැනඩා විදේශ ඇමති හෙට උතුරේ

Thursday, 28 July 2016 - 12:40

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A
දිවයිනට පැමිණි කැනඩා විදේශ අමාත්‍ය ස්ටීවන් ඩියොන් අද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ විදේශ අමාත්‍ය මංගල සමරවීර හමුවීමට නියමිතයි.  

හෙට ඔහු උතුරේ සංචාරයකට ද එක්වනවා.