දෙවන වාර පාසැල් නිවාඩුව හෙටින් ඇරඹේ

Thursday, 28 July 2016 - 13:10

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
දෙවන පාසැල් වාරය හෙටින්(29) ආරම්භ වනබව අධ්‍යාපන අමාතයංශය පවසනවා.

තුන්වන පාසල් වාරය  යළි ආරම්භ වන්නේ අගෝස්තු මස(31) වැනිදායි.