වාරිමාර්ග සංවර්ධනයට ශක්තිමත් පනතක් - ඇමති විජයමුණි

Wednesday, 31 August 2016 - 7:41

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92
වාරිමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ශක්තිමත් පනතක් අවශ්‍ය බව වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා පවසනවා.

කැළණිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.