අම්පාර - තිරුක්කෝවිල් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

Wednesday, 31 August 2016 - 9:12

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+-+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අම්පාර - තිරුක්කෝවිල් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක ඊයේ රාත්‍රියේ හදිසි ගින්නක් හට ගත්තා.

තිරුක්කෝවිල් පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ එම කාර්යාලයේ ගිණුම් අංශයේ හට ගත් ගින්න විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් ඇතිවූ බවට සැක කෙරෙන බවයි.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුව නොමැති අතර, ගිණුම් අංශයේ ලිපිලේඛන පිළිස්සී තිබෙනවා.