දියේ ගීලීමෙන් පිය - පුතු මරුට

Tuesday, 06 September 2016 - 9:35

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA+-+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
මොණරාගල, ඇතිමලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි කුටියාගල වැවේ මාලු ඇල්ලීමට ගිය පියෙකු සහ පුතෙකු දියේ ගිලීමෙන් ජීවිත්කෂයට පත්ව තිබෙනවා.

ප්‍රථමයෙන් දරුවා දියේ ගිලී ඇති අතර, ඔහු බේරාගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී පියාද දියේ ගිලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.