උදයංග වීරතුංගට නව ගමන් බලපත්‍රයකට බාධාවක් නැහැ

Thursday, 08 September 2016 - 18:16

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%82%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංගට නව විදෙස් ගමන් බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරිමට නීතිමය බාධාවක් නොතිබූ බව අභ්‍යන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය එස්.බී. නාවින්න අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.