ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට නව සභාපතිවරයෙක්

Monday, 19 September 2016 - 14:25

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු අමාත්‍ය  Imithiaz Bakeer Markar වැඩ භාරගෙන තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න