විශ්වවිද්‍යාල රැසක උද්ඝෝෂණ

Wednesday, 21 September 2016 - 8:01

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB
අත්අඩංගුවට ගත් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ වැඩබලන කැඳවුම්කරු, සනත් බණ්ඩාර වහා නිදහස් කරන ලෙසට ඉල්ලමින් අද දිවයින පුරා විශ්වවිද්‍යාල රැසක අද දිනයේදී උද්ඝෝෂණ සංවිධානය කර තිබුණා.