දෙවොලපොළ බිමෙන් හමුවූ වසර 3000 ක් පැරණි දේ

Thursday, 29 September 2016 - 7:19

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB+3000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
මිනුවන්ගොඩ දෙවොලපොළ ආනන්ද මහා විද්‍යාල පරිශ්‍ර යේ සිදුකළ කැනීමකදී ඉපැරණි සුසාන භූමියක නටඹුන් මතුව තිබෙනවා.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පිළිබඳ ආචාර්ය මංගල කටුගම්පෙල මහතා පැවසුවේ එම සුසාන භූමිය වසර 3000 ක් පමණ පැරණි බවට විශ්වාස කරන බවයි.