දෙපා අහිමි වූවත්, හිතේ හයියෙන් සිය පවුලේ බර කරටගත් දිරිය තරුණයා

Monday, 03 October 2016 - 6:36

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%8F
අංග සම්පූර්ණ පාද යුගළයක් නොමැතිව ගතේ වාරු නැතත්, හිතේ හයියෙන් සිය පවුලේ බර කරටගත් දිරිය තරුණයෙකු පිළිබඳ සංවේදී පුවතක් මොණරාගල කුඹුක්කන ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.