ගුවන් ගමන් පාලකවරුන්ගේ අකුරට වැඩ අවසන්

Wednesday, 05 October 2016 - 7:30

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ගුවන් ගමන් පාලකවරුන් ආරම්භ කර තිබූ අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටවනු ලැබුවා.

ඒ, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගමේ පාලනාධිකාරියේ කටයුතුවලට විරෝධය පළ කරමින් සහ වැටුප් විෂමතාවක් මුල් කරගනිමිනුයි ඔවුන් මෙම අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය ආරම්භ කරනු ලැබුවේ.