පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

Wednesday, 05 October 2016 - 9:16

%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%9A+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
පහේ ශිෂ්‍යත්වයේ කඩඉම් ලකුණු මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සිංහල මාධ්‍යයේ වැඩිම කඩ ඉම් ලකුණු 159 ලෙසත්, අඩුම කඩ ඉම් ලකුණු 142 ලෙසත් සටහන් වනවා.

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, ගාල්ල, මාතර, කෑගල්ල, කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවල කඩ ඉම් ලකුණ 159ක් බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ අවම කඩ ඉම් ලකුණ 142ක්.

මේ අතර, දෙමළ මාධ්‍යයේ වැඩිම කඩ ඉම් ලකුණු 153 වන අතර අඩුම කඩ ඉම් ලකුණු 149යි.