මොරොක්කෝවේ පාලනය (PJD) පක්ෂයට

Saturday, 08 October 2016 - 9:53

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B7%80%E0%B7%9A++%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%28PJD%29+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
පසුගියදා පැවති මොරොක්කෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් එරට Islamists in the Justice and Development Party (PJD) ජයගෙන තිබෙනවා.

එරට පාර්ලිමේන්තුවෙන් ආසන 99ක්  PJD පක්ෂයට හිමිවී ඇතිබවයි වාර්තාවන්නේ.

PJD පක්ෂයේ ප්‍රතිවාදීන් වූ Authenticity and Modernity Party (AMP) පක්ෂයට ආසන 80ක් දිනා ඇතිබව විදෙස් මාධ්‍ය වර්තාකරනවා

ඒ අනුව ඉදිරි වසර 05 සදහා මොරොක්කෝවේ පාලනය PJD පක්ෂයට හිමිවන අතර එරට ජනගහනය මිලියන 34ක්.

මොරොක්කෝ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්‍රචාරණ කටුයතු පසුගිය සැප්තැම්බර් මස 25දා අාරම්භ වුනා.