ජල සැපයුම පැය 18 කට සීමා කරයි

Monday, 10 October 2016 - 7:09

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+18+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
රට පුරා පවතින දැඩි නියඟය සහ ජල පාරිභෝජනය ඉහළ යෑම නිසා ජල සැපයුම දිනකට පැය 18 කට සීමා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපති කේ. අන්සාර් පවසනවා.

මෙතෙක් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය දිනයේ පැය 24 පුරා ජල සැපයුම ලබාදුන්නා.

කෙසේ වෙතත් පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ ජලය සහ විදුලිය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙස ආණ්ඩුව, ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.