ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යෙන් බිලියන 33ක සංවර්ධන ආධාර

Monday, 10 October 2016 - 16:59

%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+33%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
ඉදිරි වසර 5 තුළ සංවර්ධන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජයේ මූල්‍ය ස්ථාවරත්වය ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 46,622ක ණය මුදලක් ලබාදීමට ජපානය පියවර ගෙන තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ජපාන යෙන් මිලියන 33,137ක් වන මෙම ණය මුදලෙන්  මිලියන 10,000ක් සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිමය ණය ලෙස ලබාදෙනු ඇති.

මීට අමතරව අනුරාධපුර - උතුරු ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ද රුපියල් මිලියන 32,169ක ණය මුදලක් ජපානයෙන් හිමි වනවා.

මෙම ණය ලබාදීමට අදාළ හුවමාරු පත්‍ර සහ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිමය ණය ව්‍යාපෘතියට අදාළ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී අද සිදුකර තිබෙනවා.