මොණරාගල - තෙනගල්ලන්ද රක්ෂිතයේ ගින්නක්

Thursday, 13 October 2016 - 8:27

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BD+-+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මොණරාගල - තෙනගල්ලන්ද රක්ෂිතයේ ඊයේ හදිසි ගින්නක් හටගත්තා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න මැඩපැවැත්වූ බවයි.

ගින්නෙන් රක්ෂිතයේ අක්කර හතරක් පමණ ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබෙනවා.