ඉමිටියාස් බාකීර් මාකර්ගේ පුත් ආදීල් හදිසියේ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Thursday, 13 October 2016 - 13:51

%E0%B6%89%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජාතික මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ඉමිටියාස් බාකීර් මාකර්ගේ පුත් ෆදීල් බාකීර් මාකර් ලන්ඩනයේදී හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් මියගොස් තිබෙනවා.