බලයට කුලල් කෑම නොතිබුණානම්, ශ්‍රී ලංකාව අද සිංගප්පූරුවටත් ඉහළින්- ඇමති කිරිඇල්ල

Friday, 14 October 2016 - 7:21

%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%91%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2C+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A-+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD
නිදහස ලැබීමෙන් පසු බලය සදහා කුලල් කෑමෙන් තොරව රටේ ප්‍රශ්න කළමනාකරණය කළේ නම් අද  ශ්‍රී ලංකාවට සිංගප්පූරුව ද අභිබවා ඉදිරියට පැමිණීමට හැකියාව තිබූ බව උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර ඊයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්.