පොලීසියේ පැමිණිලි අංශයට කිඹුලෙකු පැමිණ සිදුවූ දේ

Tuesday, 18 October 2016 - 8:28

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%9A
ඊයේ උදෑසන 3.30 ට පමණ නොච්චියාගම පොලීසියේ පැමිණිලි අංශයට කිඹුලෙකු පැමිණීම හේතුවෙන් උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවුණා.