දෙල්තොට පොළොවෙන් හේතුවක් නැතුව දුම් මතුවීමට හේතුව මෙන්න

Tuesday, 18 October 2016 - 10:31

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
මහනුවර, දෙල්තොට, බෝපිටියවත්ත ප්‍රදේශයේ අතහැර දැමූ කුඹුරක මතුපිට පස් තට්ටුවේ අසාමාන්‍ය ලෙස උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමට හේතුව, පස් ස්ථරය යටන් පිහිටි දිරාගිය ශාඛ හා සත්ත්ව කොටස්වල ගිනි ගැනීමක් බව පරීක්ෂණවලින් අනාවරණ වී තිබෙනවා.