විසර්ජනය පාර්ලිමේන්තුවට - වැඩිම වියදම ආරක්ෂාවට

Thursday, 20 October 2016 - 12:04

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+-+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
ලබන වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද (20) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණා.

ඒ අනුව ලබන වසර සඳහා ඇස්තමේන්තුගත කළ රජයේ මුළු වියදම රුපියල් බිලියන 1819ක්.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක 2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර, එය සැලකෙන්නේ 2017 අයවැය පළමු වර කියවීම ලෙසයි.

2017 වසර සඳහා රජයේ වියදම ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කර ඇති රුපියල් බිලියන 1819 ක මුදල, පසුගිය වසරේ රජයේ වියදම ලෙස දැක්වුණු රුපියල් බිලියන 1941 ට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 122 ක අඩුවීමක්.

කෙසේ වෙතත්, ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂය මෙවර රුපියල් කෝටි 406 කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

2016 වසරේදී රුපියල් කෝටි 239 ක්ව පැවති එම වැයශීර්ෂය මෙවර රුපියල් කෝටි 645 ක්.

ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයා යටතේ පවතින මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයට රුපියල් කෝටි 576 ක් වෙන්කර ඇති අතර, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 183 ක්.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහා මෙවර විසර්ජන පනතෙන් රුපියල් කෝටි 123 ක් වෙන්කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේ වෙන් වී තිබූ රුපියල් කෝටි 46 ට සාපේක්ෂව එහි වැඩිවීම රුපියල් කෝටි 77 ක්.

එමෙන්ම, අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතේ ඇති ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 12.5 ක් වෙන්කර තිබෙනවා.

විසර්ජන පනතට අනුව මෙවරත් ඉහළම මුදලක් වෙන් වී ඇත්තේ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ වැයශීර්ෂයටයි.

නමුත් පසුගිය වසරේ ඒ සඳහා වෙන් කර තිබූ රුපියල් බිලියන 306 ට  සාපේක්ෂව එය රුපියල් බිලියන 22 කින් අඩු කර තිබෙනවා.

ඒ සඳහා වෙන්කර ඇති රුපියල් බිලියන 284 ක් වන සමස්ත වියදමින් රුපියල් බිලියන 251 ක් වෙන්කර ඇත්තේ පුනරාවර්තන වියදම් සඳහායී.

2017 විසර්ජන පනතට අනුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයට පසුව වැඩිම මුදලක් වෙන් වී ඇති වැය ශීර්ෂය වන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශ වැයශීර්ෂයයි.

එම අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 242.2 ක්. පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 214.1 ක්ද, රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 165.2 ක්ද වෙන්කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා මෙවර වෙන්කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 160.9 ක්. පසුගිය වසරේදී එම අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 174 ක් වෙන්කර තිබුණා.

මේ අතර, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැය ශීර්ෂය පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙවර 41% කින් අඩුකර තිබීම කැපී පෙනෙන කරුණක්.

2016 වසරේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට රුපියල් බිලියන 185.9 ක් වෙන්කර තිබූ අතර, මෙවර ඒ සඳහා වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 76.9 ක් පමණයි.

උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය සඳහා රුපියල් බිලියන 163.4 ක් වෙන්කර ඇති අතර, පසුගිය වසරේදී එම අමාත්‍යාංශයට වෙන්කර තිබූ මුදල රුපියල් බිලියන 171 ක්.

එම අමාත්‍යාංශය වැය ශීර්ෂය යටතේ පවතින විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සඳහා වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 38.8 ක් පමණයි.

2017 වසර සඳහා අඩුම වියදමක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම අමාත්‍ය ධුරය දරන විශේෂ කාර්යභාර අමාත්‍යාංශයටයි. ඒ රුපියල් කෝටි 11 ක්.

ඊට අමතරව තවත් අමාත්‍යාංශ 07 කට වෙන්කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියනයකටත් අඩු මුදලක්.

එලෙස අවම වියදමක් ඇස්තමේන්තු කර ඇත්තේ පිළිවෙලින් ඛනිජ තෙල් හා පෙට්රෝලියම් වායු, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන, විදේශ රැකියා, ජාතික සංවාද, සංචාරක හා ක්‍රිස්තියානි කටයුතු සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශවලටයි.

අද (20) ඉදිරිපත් කළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතින් අනතුරුව අයවැය දෙවන කියවීම හෙවත් මුදල් අමාත්‍යවරයා අයවැය කතාව පැවැත්වීම නොවැම්බර් මස 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.

අයවැය විවාදය දෙසැම්බර් මස 10 වනදා දක්වා පැවැත්වෙනවා.