කුණාටුවකට මැදිව සිදුවූ කරදරය

Thursday, 20 October 2016 - 13:47

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80++%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96++%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B6%BA
දකුණු චීනයේ Hainan ප්‍රාන්තයට පසුගියදා ඇතිවූ කුණාටු තත්වයක් හේතුවෙන් පුද්ගලයින් පීඩාවකට පත්ව සිටිනවා.

පසුගියදා හමාගිය එම සුළි කුණාටුව මෙම  වසරේදී  චීනයට බලපෑ 21වන  සුළි කුණාටුව ලෙසයි වාර්තාවන්නේ.

එම කුණාටු තත්වයට මැදි වූ පුද්ගලයකුට මුහුණ දීමට සිදුවන බිහිසුණු අවස්ථාවක දර්ශනයක් අන්තර්ජාලයට නිකුත්වී තිබෙනවා.